ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป

ด้วยกรมยุโรปจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้สองช่องทาง 1) ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 6 และ 2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักงานเลขานุการกรม กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

ทั้งนี้ เอกสารการสมัครทั้งสองช่องทางจะต้องถึงกรมยุโรปภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบ2

 

**ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 203 5000 ต่อ 13105 และ 13107

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร