ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Turkey Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2018 ระดับ ป.ตรี-โท-เอก ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 2560
รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Turkey Scholarship) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2018 ระดับ ป.ตรี-โท-เอก ครอบคลุมในหลายสาขา อาทิ อิสลามศึกษา ตุรกีศึกษา ภูมิภาคศึกษา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 
ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตุรกีก่อน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home/ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร