แบบคำร้องการขอประสานงานสำหรับการเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ
(โปรดกรอกข้อมูลทุกข้อ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน)
ประเทศ/เมือง วัน เวลา หน่วยงาน/บุคคล
ของประเทศที่คณะจะไปเยือน
หัวข้อการดูงาน
(หากช่องว่างไม่พอ ให้พิมพ์เป็นเอกสารแนบ)
จำนวนผู้เข้าพบ
ว/ด/ป ชื่อหน่วยงาน
ของประเทศผู้รับ
ชื่อจนท.ผู้รับเรื่อง โทรศัพท์/โทรสาร ผลการประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงาน
11.1 ชื่อบริษัทนำเที่ยวในไทย
ชื่อเจ้าหน้าที่บริษัทนำเที่ยว
11.2 ชื่อบริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวแทนในต่างประเทศ
ชื่อเจ้าหน้าที่บริษัทนำเที่ยว
11.3 ชื่อผู้ประสานงานคณะ(ของหน่วยงาน)
ชื่อเจ้าหน้าที่บริษัทนำเที่ยว
กรุณาอัพโหลด Upload File เป็น PDF
กรุณาอัพโหลด Upload File เป็น PDF
กรุณาอัพโหลด Upload File เป็น PDF