ประเทศในยุโรป : จอร์เจีย
จอร์เจีย
Georgia
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : จอร์เจีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Georgia
พื้นที่ : 69,700 ตร.กม (ประมาณร้อยละ 14 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงทบิลิซี (Tbilisi)
ประชากร : 3.90 ล้านคน (ไทย 68.83 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายกีออร์กี มาร์เกวลาชวีลี (Giorgi Margvelashvili)
นายกรัฐมนตรี : นายกีออร์กี ควีรีคาชวีลี (Giorgi Kvirikashvili)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายมีเคอิล ยาเนลิดเซ (Mikheil Janelidze)
ภาษาราชการ : จอร์เจียน
วันชาติ : 26 พฤษภาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 21 กรกฏาคม 2535
ศาสนา : คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ (83.9%) อิสลาม (9.9%) อื่นๆ (6.2%)
จอร์เจีย :
- มีปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติในดินแดน South Ossetia และ Abkhazia ตั้งแต่ประกาศเอกราชในปี 2534 ซึ่งรัสเซียเข้าไปเกี่ยวข้อง จนเกิดการสู้รบกันและรัสเซียให้การรับรองเอกราชของดินแดน South Ossetia และ Abkhazia ในเวลาต่อมา ทำให้จอร์เจียออกจากการเป็นสมาชิกเครือรัฐเอกราช (CIS) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551
- ได้ลงนามความตกลง Association Agreement กับ สหภาพยุโรปเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งความตกลงนี้ทำให้ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างจอร์เจียกับสหภาพยุโรปแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
- เป็นแหล่งสำรองแมงกานีส แบไรต์ ถ่านหิน และหินอ่อนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งแหล่งสำรองทองแดง และทองคำ ในบางพื้นที่
- มีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ มีแหล่งน้ำแร่หลายแห่ง และมีการร่วมทุนกับบริษัทของเนเธอร์แลนด์ในการผลิตน้ำแร่บรรจุขวด แต่มีข้อจำกัดในการหาตลาดใหม่
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 15.70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 403.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ 4.2 (ไทย ร้อยละ 3.7)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 3.60 (ไทย ร้อยละ 0.7)
อุตสาหกรรมหลัก : เหล็ก เครื่องบิน เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ไม้ ไวน์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :ตุรกี สหรัฐอเมริกา อาเซอร์ไบจาน ยูเครน บัลแกเรีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ตุรกี รัสเซีย ยูเครน เยอรมนี อาเซอร์ไบจาน
GDP Per Capita : 4,253 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 5,841.8 ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : ลารี (Lari) (1 ลารี ประมาณ 13.09 บาท อัตรา ณ วันที่ 4 เมษายน 2561)
ทรัพยากรสำคัญ : ป่าไม้ สินแร่เหล็ก ทองแดง แมงกานีส
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : อัลลอย ทอง เหล็กและเหล็กเส้น ไวน์ และน้ำแร่
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรกล เวชภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - จอร์เจีย
มูลค่ารวม : 34.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 31.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 2.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 29.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สินค้าส่งออกของไทย :ข้าว ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อัญมณีเครื่องประดับ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป รองเท้าและชิ้นส่วน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากจอร์เจีย : สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
การลงทุน : ไม่ปรากฏการลงทุนของไทยในจอร์เจีย และการลงทุนของจอร์เจียในไทย
จำนวนนักท่องเที่ยว : 653 คน (ปี 2559 มี 671 คน)
จำนวนคนไทยในจอร์เจีย :120 คน ส่วนใหญ่ทำงานในร้านอาหารไทย และร้านนวดแผนไทย
สำนักงานของไทยในจอร์เจีย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา มีเขตอาณาครอบคลุมจอร์เจีย)
สำนักงานของจอร์เจียในไทย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูตจอร์เจีย ณ กรุงนิวเดลี มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)