ประเทศในยุโรป : ซานมารีโน
ซานมารีโน
San Marino
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐซานมาริโน
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of San Marino
พื้นที่ : 61.2 ตร.กม.
เมืองหลวง :ซานมารีโน
ประชากร : 32,404 คน
ประธานาธิบดีหรือประมุข : มี 2 คน (Co-Chiefs of State) ได้แก่ นาย Enrico Carattoni และ นาย Matteo Fiorini
นายกรัฐมนตรี :
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นาย Pasquale Valentini
ภาษาราชการ : อิตาลี
วันชาติ : 3 กันยายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 14 กุมภาพันธ์ 2527
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
สาธารณรัฐซานมาริโน :
•เป็นประเทศในยุโรปใต้ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอเพนไนน์ (Apennines) ล้อมรอบโดยสาธารณรัฐอิตาลี
•ขนาดเล็กเป็นอันดับ 3 ของยุโรป รองจากนครรัฐวาติกัน
และราชรัฐโมนาโก
•เป็นสาธารณรัฐอธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
•รายได้หลักของประเทศมาจากการท่องเที่ยว
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 1.982 พันล้าน USD
Real GDP Growth : ร้อยละ 1 (ไทย ร้อยละ 6.4)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.4 (ไทย ร้อยละ 3.0)
อุตสาหกรรมหลัก : การท่องเที่ยว การธนาคาร และอิเล็กทรอนิกส์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :โรมาเนีย ออสเตรีย เยอรมนี บราซิล ฝรั่งเศส
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : อิตาลี ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก อเมริกาใต้ จีน
GDP Per Capita : 63,990 USD
สกุลเงิน : 1 ยูโร = 38.18
ทรัพยากรสำคัญ : ทรัพยากรธรรมชาติ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องซักผ้าและเครื่องบรรจุ เครื่องจักรงานไม้ ยารักษาโรค ผ้าฝ้ายทอ เครื่องประดับ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
สถิติสำคัญ ไทย - ซานมารีโน
มูลค่ารวม : 0.05 ล้าน USD (ไทยส่งออก 0.01 ล้าน USD และนำเข้า 0.03 ล้าน USD ไทยเสียดุลการค้า 0.02 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :อัญมณีและเครื่องประดับ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สินค้านำเข้าจากซานมารีโน : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยน สินค้าทุนอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก สิ่งพิมพ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวซานมารีโนเดินทางมาไทย 186 คน
จำนวนคนไทยในซานมารีโน :ไม่ปรากฏข้อมูล
สำนักงานของไทยในซานมารีโน : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีเขตอาณาครอบคลุมซานมาริโน)
สำนักงานของซานมารีโนในไทย : ไม่มี