ประเทศในยุโรป : นอร์เวย์
นอร์เวย์
Norway
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Kingdom of Norway
พื้นที่ : 385,199 ตร.กม
เมืองหลวง :กรุงออสโล (Oslo)
ประชากร : 5.21 ล้านคน (ไทย 67.6 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ ที่ 5 (Harald V) พระราชินี คือ สมเด็จพระราชินีซอนยา (Sonja)
นายกรัฐมนตรี : นางเออร์นา โซลเบิร์ก (Erna Solberg)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเบอร์เก เบรนเด (Børge Brende)
ภาษาราชการ : นอร์เวย์
วันชาติ : 17 พฤษภาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 30 พฤศจิกายน 2448
ศาสนา : คริสต์นิกายนอร์เวย์เชิช ร้อยละ 82.7 คริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 4.8 อิสลาม ร้อยละ 1.7 อื่นๆ ร้อยละ 10.8
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ :
• ไม่ได้เป็นสมาชิก EU แต่เป็นสมาชิกกลุ่ม EFTA และ EEA
• มีอุตสาหกรรมน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
• ก้าวหน้าในอุตสาหกรรมประมง สื่อสารโทรคมนาคม IT กระดาษ
• เป็นผู้นำด้านการวิจัยและการพัฒนา (R&D) และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และ
สวัสดิการสังคม

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 370.56 พันล้าน USD (ไทย 395.17 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 1.0 (ไทย ร้อยละ 2.7)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 2.0 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : พลังงาน ประมง IT ICT
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :อังกฤษ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สวีเดน สหรัฐอเมริกา
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สวีเดน เยอรมนี เดนมาร์ก จีน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
GDP Per Capita : 48,773 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : โครนนอร์เวย์ (1 โครนนอร์เวย์ ประมาณ 4.21 บาท ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย กระแสไฟฟ้า นิเกิลและอะลูมิเนียม เหล็กและเหล็กกล้า ปลาและสัตว์น้ำ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยา อาหารและสัตว์เลี้ยง สินแร่และเศษโลหะ
สถิติสำคัญ ไทย - นอร์เวย์
มูลค่ารวม : 521.54 ล้าน USD (ปี 2558 ไทยส่งออก 162.89 ล้าน USD และนำเข้า 312.50 ล้าน USD ไทยขาดดุลการค้า 149.61 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :10 อันดับแรก ได้แก่ (1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (3) เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ (4) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (5) เคมีภัณฑ์ (6) ผลิตภัณฑ์พลาสติก (7) ผักกระป๋องและแปรรูป (8) เครื่องนุ่งห่ม (9) ข้าว และ (10) ผลิตภัณฑ์ยาง
สินค้านำเข้าจากนอร์เวย์ : 10 อันดับแรก ได้แก่ (1) ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง (2) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป (3) เนื้อสัตว์ (4) เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (5) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (6) เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ (7) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (8) ผลิตภัณฑ์โลหะ (9) เคมีภัณฑ์ และ (10) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
การลงทุน : บริษัทข้ามชาติของนอร์เวย์เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เช่น Telenor (DTAC), Yara, Norske Skog และ Jotun เป็นต้น
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวนอร์เวย์เดินทางมาไทย 135,382 คน
จำนวนคนไทยในนอร์เวย์ :ประมาณ 16,550 คน (ร้อยละ 0.33 ของประชากรนอร์เวย์ทั้งหมด) วัดไทย 12 วัด ร้านอาหารไทย 34 ร้าน
สำนักงานของไทยในนอร์เวย์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยมีนายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เป็นเอกอัครราชทูตฯ
สำนักงานของนอร์เวย์ในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) โดยมีนายเชทิล เพาล์เซน (Kjetil Paulsen) เป็นเอกอัครราชทูต และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 2 แห่ง ได้แก่ (1) จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางพรพรรณ สิทธิชัยวิจิตร เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ และ (2) เมืองพัทยา โดยมีนายสติก วากต์ แอนเดอร์เซน (Stig Vagt Andersen) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์