ประเทศในยุโรป : ฝรั่งเศส (รวมดินแดนโพ้นทะเล)
ฝรั่งเศส (รวมดินแดนโพ้นทะเล)
France
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : French Republic
พื้นที่ : 675,417 ตร.กม.
เมืองหลวง :กรุงปารีส
ประชากร : 64.40 ล้านคน (ไทย 67.6 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายเอมานูว์แอล มาครง (Emmanuel Macron) พรรค LREM
นายกรัฐมนตรี : นายเอดัวร์ ฟิลิป (Edouard Philippe) พรรค LR
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายฌอง-อีฟว์ เลอ ดริยอง (Jean-Yves Le Drian) พรรค PS
ภาษาราชการ : ฝรั่งเศส
วันชาติ : 14 กรกฏาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 15 สิงหาคม 2399
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 85 โปรแตสแตนท์ อิสลาม ร้อยละ 10 คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 2 และยิว ร้อยละ 1
สาธารณรัฐฝรั่งเศส :
? เป็น key player ในยุโรปและของโลก มีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางนโยบายใน EU
? เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และอังกฤษ
? ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
? เป็นมหาอำนาจทางทหาร มีอาวุธนิวเคลียร์
? เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยในด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความร่วมมือ ด้านระบบการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา (โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม) การพัฒนาการขนส่งระบบรางและรถไฟความเร็วสูง วิศวกรรมยานยนต์ และอากาศยาน
? รับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ประมาณ 83 ล้านคน/ปี
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : ๒,๖๖๓ พันล้าน USD (ไทย ๔๐๗ พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๑.๒ (ไทย ร้อยละ ๓.๙)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.04 (ไทย ร้อยละ 0.7)
อุตสาหกรรมหลัก : เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ โทรคมนาคม การบิน เวชภัณฑ์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี สเปน สหราชอาณาจักร อิตาลี เบลเยียม
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี เบลเยียม อิตาลี สเปน เนเธอร์แลนด์
GDP Per Capita : ๓๗,๗๒๘.๔๑ USD (ไทย ๕,๙๑๐.๖๒ USD)
สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน เหล็ก สังกะสี ยูเรเนียม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง เครื่องบิน เคมีภัณฑ์
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - ฝรั่งเศส (รวมดินแดนโพ้นทะเล)
มูลค่ารวม : ปี ๒๕๕๙ คิดเป็น ๕,๒๖๓ ล้าน USD (เพิ่มขึ นจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๒๐.๗) ไทยส่งออก ๑,๗๘๒ ล้าน USD และนาเข้า ๓,๔๘๑ ล้าน USD ไทยเสียดุลการค้า ๑,๖๙๙ ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :1. ผลิตภัณฑ์ยาง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 3.เลนส์แว่นตา 4.เครื่องปรับอากาศ 5.เครื่องนุ่งห่ม 6.อัญมณีและเครื่องประดับ 7.รถยนต์และส่วนประกอบ 8.ยางพารา 9.อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 10.ข้าว
สินค้านำเข้าจากฝรั่งเศส (รวมดินแดนโพ้นทะเล) : 1.เครื่องบิน (แอร์บัส) เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ 2.เครื่องจักรกล 3.ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 4.เคมีภัณฑ์ 5. สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 6.เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7.อุปกรณ์ยานยนต์และส่วนประกอบ 8. เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลม และสุรา 9.พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 10. เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
การลงทุน : ในปี ๒๕๕๙ มีโครงการของฝรั่งเศสที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจานวน ๒๒ โครงการ มูลค่า ๗.๘๔ ล้าน USD (อันดับ ๗ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป) โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในไทยจานวน ๑๙ โครงการ มูลค่ารวมกว่า ๑๑ ล้าน USD (อันดับ ๑๐ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป) ในปี ๒๕๕๙ มีการลงทุนโดยตรง (FDI) จากฝรั่งเศสมาลงทุนไทยรวม ๑,๙๙๓ ล้าน USD หมายเหตุ (๑) บริษัท Thai Union Frozen Products PCL ของไทยได้ซื อกิจการอาหารทะเลกระป๋องของบริษัท MW Brands ของฝรั่งเศส ด้วยเงินลงทุนถึง ๙๐๐ ล้าน USD (๒) กลุ่มบริษัท PTT Global Chemical ได้ซื อหุ้นในอัตราร้อยละ ๕๑ จากบริษัท Perstorp Holding France SA (สายการผลิตพลาสติก) ของฝรั่งเศส (๓) บริษัท ดับเบิ ลเอ ได้เข้าซื อโรงงานผลิตกระดาษ Alizay มูลค่า ๒๕ ล้าน USD
จำนวนนักท่องเที่ยว : ในปี ๒๕๕9 มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสมาไทย 738,763 คน เพิ่มขึ นร้อยละ ๖.๐๔ จากปี ๒๕๕8
จำนวนคนไทยในฝรั่งเศส (รวมดินแดนโพ้นทะเล) :คนไทยในฝรั่งเศสมีประมาณ 35,000 คน (คนฝรั่งเศสในไทย ประมาณ 25,000 คน)
สำนักงานของไทยในฝรั่งเศส (รวมดินแดนโพ้นทะเล) : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงปารีส) และ สถานกงสุลกิติมศักดิ์ (เมืองลิยง และเมืองมาร์เซยส์)
สำนักงานของฝรั่งเศส (รวมดินแดนโพ้นทะเล)ในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) และ สถานกงสุลกิติมศักดิ์ (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี- เกาะสมุย และจังหวัดเชียงราย)