ประเทศในยุโรป : ฟินแลนด์
ฟินแลนด์
Finland
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐฟินแลนด์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Finland
พื้นที่ : 338,145 ตร.กม (ประมาณร้อยละ 66 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)
ประชากร : 5.50 ล้านคน
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายซาอูลี นีนีสเตอะ (Sauli Niinistö)
นายกรัฐมนตรี : นายยูฮา ซิปิล่ะ (Juha Sipilä)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายติโมะ ซอยนิ (Timo Soini)
ภาษาราชการ : ฟินนิช สวีดิช
วันชาติ : 6 ธันวาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 17 มิถุนายน 2497
ศาสนา : คริสต์นิกายลูเธอรัน ร้อยละ 76.4 นิกายกรีกออร์ธอร์ดอกซ์ ร้อยละ 1.1 นิกายอื่นๆ ร้อยละ 1.4 ไม่นับถือศาสนาใดๆ ร้อยละ 21
สาธารณรัฐฟินแลนด์ :
• ได้ฉายาว่าเป็น “ดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน” เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีทะเลสาบใหญ่น้อยถึง
188,000 แห่ง
• โดดเด่นในด้านระบบการศึกษา ซึ่งมีคุณภาพเป็นอันดับต้นของโลก
• มีความก้าวหน้าในด้านการบริหารจัดการป่าไม้ พลังงานสะอาด อุตสาหกรรมการออกแบบ และ Big Data
• ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการสังคม
• นายนพพร อัจฉริยวนิช ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
• เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Satu Suikkari-Kleven)


ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 236.79 พันล้าน USD (ไทย 397.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 3.2)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.4 (ไทย ร้อยละ 0.3)
อุตสาหกรรมหลัก : อุตสาหกรรมเครื่องมือในการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์โลหะ การต่อเรือ กระดาษ อาหาร
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี สวีเดน รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี รัสเซีย สวีเดน เนเธอร์แลนด์ จีน สหราชอาณาจักร และเดนมาร์ก
GDP Per Capita : 41,800 USD (ไทย 5,893.9 ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร ประมาณ 37.24 บาท ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : ป่าไม้ น้ำ เหล็ก ทองแดง
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตภัณฑ์ไม้สน กระดาษ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : อาหาร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์คมนาคม เหล็ก เครื่องจักร และสิ่งทอ
สถิติสำคัญ ไทย - ฟินแลนด์
มูลค่ารวม : ไทยและฟินแลนด์มีปริมาณการค้ารวม 516. 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นการส่งออก 174.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า 342.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยขาดดุลทางการค้า 167.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์รถและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์กระป๋องและแปรรูป
สินค้านำเข้าจากฟินแลนด์ : เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและแมลง เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ ยานพาหนะอื่น ๆ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
การลงทุน : มีโครงการของฟินแลนด์ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 9 โครงการ มูลค่ารวม 495 ล้านบาท
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวฟินแลนด์เดินทางมาไทย 134,750 คน
จำนวนคนไทยในฟินแลนด์ :ประมาณ 6,747 คน ร้านอาหารไทย 30 ร้าน วัดไทย 2 แห่ง
สำนักงานของไทยในฟินแลนด์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ
สำนักงานของฟินแลนด์ในไทย : สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์ คองประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ) และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ประจำจังหวัดภูเก็ต (นายปมุข อัจฉริยะฉาย ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์ฯ) ปัจจุบัน ฝ่ายฟินแลนด์เสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เพิ่มอีก 2 แห่งที่เมืองพัทยาและที่ อ. หัวหิน ขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาของฝ่ายไทย