ประเทศในยุโรป : มอลโดวา
มอลโดวา
Moldova
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐมอลโดวา
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Moldova
พื้นที่ : 33,851 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 6 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงคิชิเนา (Chisinau)
ประชากร : 4.05 ล้านคน (ไทย 68.83 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายอีกอร์ โดดอน (Igor Dodon)
นายกรัฐมนตรี : นายพาเวล ฟีลิป (Pavel Filip)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายอันเดรย์ กุลบูร์ (Andrei Galbur)
ภาษาราชการ : โรมาเนียน
วันชาติ : 27 สิงหาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 5 สิงหาคม 2535
ศาสนา : ออร์โธด็อกซ์ตะวันออก (98%) ยูดาห์ (1.5%) อื่นๆ (0.5%)
สาธารณรัฐมอลโดวา :
• เป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป และพึ่งพาก๊าซธรรมชาติและเงินส่งกลับจากแรงงานมอลโดวาในรัสเซียอย่างมาก
• ลงนามใน Association Agreement ซึ่งรวมถึงข้อบท Deep and Comprehensive FTA กับ EU เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 โดยโรมาเนียมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนบูรณาการของมอลโดวากับ EU
• มีความขัดแย้งกับรัสเซียเกี่ยวกับดินแดน Transdniestr และได้รับการกดดันจากรัสเซีย ช่วงก่อนที่จะลงนาม Association Agreement
• EU โดยถูกรัสเซียระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไวน์ ผลไม้ และเนื้อสัตว์
• มีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวน์ท้องถิ่น
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 7.00 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 403.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.5 (ไทย ร้อยละ 3.7)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 4.4 (ไทย ร้อยละ 0.7)
อุตสาหกรรมหลัก : อุปกรณ์ทางเกษตรกรรม เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :รัสเซีย โรมาเนีย ยูเครน อิตาลี เยอรมนี ตุรกี เบลารุส
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : รัสเซีย โรมาเนีย ยูเครน อิตาลี เยอรมนี เบลารุส
GDP Per Capita : 1,982 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 5,841.8 ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : ลิว (Leu) (1 ลิว เท่ากับ 1.91 บาท ณ วันที่ 4 เมษายน 2561)
ทรัพยากรสำคัญ : แร่ธาตุต่างๆ เช่น ลิกไนต์ ถ่านหิน และพื้นที่เพาะปลูกลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : แร่ธาตุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อาหาร ไวน์ สิ่งทอ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : น้ำมัน แร่ธาตุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ
สถิติสำคัญ ไทย - มอลโดวา
มูลค่ารวม : 4.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 0.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 3.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยขาดดุลการค้า 3.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สินค้าส่งออกของไทย :ยางพารา เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ใบยาสูบ
สินค้านำเข้าจากมอลโดวา : ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ผลิตภัณฑ์โลหะ
การลงทุน : ไม่ปรากฏการลงทุนของไทยในมอลโดวา และการลงทุนของมอลโดวาในไทย มีเพียงบริษัทมอลโดวา 2 บริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลในไทย
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวมอลโดวามาไทย 1,047 คน (ปี 2559 จำนวน 1,178 คน)
จำนวนคนไทยในมอลโดวา :2 คน เป็นพนักงานนวดแผนไทย
สำนักงานของไทยในมอลโดวา : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมมอลโดวา)
สำนักงานของมอลโดวาในไทย : ไม่มี (ยังไม่ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตมอลโดวาในประเทศใดมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)