ประเทศในยุโรป : ยูเครน
ยูเครน
Ukraine
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ยูเครน
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Ukraine
พื้นที่ : 603,700 ตร.กม. (ประมาณ 1.2 เท่าของไทย)
เมืองหลวง :กรุงเคียฟ (Kiev)
ประชากร : 45.25 ล้านคน (ไทย 68.83 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายเปโตร โปโรเชนโก (Petro Poroshenko)
นายกรัฐมนตรี : นายโวโลดีมีร์ กรอยส์มัน ( Volodymyr Groysman)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายพาฟโล คลิมคิน (Pavlo Klimkin)
ภาษาราชการ : ยูเครน
วันชาติ : 24 สิงหาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 6 พฤษภาคม 2535
ศาสนา : ยูเครนออร์โธด็อกซ์ (83.7%) ยูเครนกรีกคาทอลิก (8%) อื่นๆ (8.3%)
ยูเครน :
• ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๖ เกิดวิกฤตทางการเมืองในยูเครน นำไปสู่ความขัดแย้งกับรัสเซีย กรณี
การผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และกรณีภูมิภาคตะวันออกของยูเครนประกาศแยกตัว
เป็นอิสระ
• ยูเครนเป็นประเทศหน้าด่านระหว่างรัสเซียกับ EU รวมทั้งอยู่บนเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซ
จากรัสเซียเข้าสู่ยุโรป
• ลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ และมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
• มีฐานการผลิตอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ เป็นหนี่งในผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดในยุโรป
ตะวันออก และสามารถผลิตพาหนะขนส่งได้เกือบทุกประเภท รวมทั้งอากาศยาน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 93.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 403.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ 2.3 (ไทย ร้อยละ 3.7)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 17.1 (ไทย ร้อยละ 0.7)
อุตสาหกรรมหลัก : ถ่านหิน พลังงานไฟฟ้า เหล็กละเหล็กแปรรูป
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :รัสเซีย ตุรกี อิตาลี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : รัสเซีย เยอรมนี เติร์กเมนิสถาน จีน
GDP Per Capita : 2,310 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 5,841.8 ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : กริฟน่า (1 กริฟน่า เท่ากับ 1.19 บาท ณ วันที่ 4 เมษายน 2561)
ทรัพยากรสำคัญ : ดินดำ เหล็ก ถ่านหิน ป่าไม้
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เชื้อเพลิงและพลังงาน เคมีภัณฑ์ อาหาร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เชื้อเพลิงและพลังงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ อาหาร
สถิติสำคัญ ไทย - ยูเครน
มูลค่ารวม : 416.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 103.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 312.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยขาดดุลการค้า 208.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปี 2559 มูลค่าการค้ารวม 665.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทย :รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว
สินค้านำเข้าจากยูเครน : พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ยุทธปัจจัย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ สินแร่โลหะ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
การลงทุน : ไม่ปรากฏการลงทุนของไทยในยูเครน แต่นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 150 รายที่มีการถือหุ้นของชาวยูเครน
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวยูเครนมาไทย 74,559 คน
จำนวนคนไทยในยูเครน :ประมาณ 213 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานและผู้ที่สมรสกับชาวยูเครน
สำนักงานของไทยในยูเครน : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมยูเครน (ฝ่ายยูเครนได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ออท. ณ กรุงวอร์ซอ เป็น ออท. ไทยประจำยูเครนแล้ว โดยหน้าที่ในการดูแลของ สอท. ณ กรุงมอสโก จะสิ้นสุดลงเมื่อ ออท. ณ กรุงวอร์ซอยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง) และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเคียฟ
สำนักงานของยูเครนในไทย : กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา (สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์)