ประเทศในยุโรป : สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
Swiss Confederation
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สมาพันธรัฐสวิส
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Swiss Confederation
พื้นที่ : 41,285 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 8 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงเบิร์น (Bern)
ประชากร : 8.3 ล้านคน (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นางดอริส ลอยท์ฮาร์ด (Doris Leuthard)
นายกรัฐมนตรี : ไม่มี
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายดีดีเย บวร์คฮัลเทอร์ (Didier Burkhalter)
ภาษาราชการ : เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน โรมานซ์
วันชาติ : 1 สิงหาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 28 พฤษภาคม 2474 (ครบ 80 ปี ในปี 2554)
ศาสนา : โรมันคาทอลิก (41.8%) โปรเตสแตนท์ (35.3%) มุสลิม (4.3%) และอื่นๆ (18.6%)
สมาพันธรัฐสวิส :
• เป็นประเทศผู้ลงทุนสำคัญและเป็นศูนย์กลางการเงินและบริษัทชั้นนำของโลก
• ได้รับการยอมรับด้านความเป็นประชาธิปไตย การยึดถือหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน
• มีความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ตามรายงาน Global Competitiveness Report ของ World Economic Forum ปี 2559-2560 (ค.ศ. 2016-2017)
• เศรษฐกิจสวิสขับเคลื่อนโดยภาคบริการ โดยเฉพาะการเงินและการธนาคาร และภาคการผลิตอย่างมีนวัตกรรม เช่น เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 659.83 พันล้าน USD (ไทย 395.2 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 0.84 (ไทยร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ -0.33
อุตสาหกรรมหลัก : เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ นาฬิกา
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี สหรัฐฯ ฝรั่งเศส และอิตาลี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี สหรัฐฯ และฝรั่งเศส
GDP Per Capita : 80,945 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : ฟรังก์สวิส (Swiss Francs)
ทรัพยากรสำคัญ : พลังงานน้ำ ป่าไม้
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : อัญมณี เวชภัณฑ์ เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ นาฬิกาและส่วนประกอบ เคมีอินทรีย์ ทัศนอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องจักรไฟฟ้า พลาสติก น้ำหอม เครื่องสำอาง และชิ้นส่วนเหล็กและเหล็กกล้า
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและ เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - สวิตเซอร์แลนด์
มูลค่ารวม : สมาพันธรัฐสวิสเป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ในกลุ่ม EFTA (สวิตฯ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์) ปี 2559 (ค.ศ. 2016) การค้ารวมมีมูลค่า 8,978.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 31.48 โดยไทยได้ดุลการค้า 719.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทย :อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ : เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์อื่นๆ นาฬิกาและส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
การลงทุน : ในปี 2557 มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ทั้งหมด 13 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 1,088 ล้านบาท (33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สมาพันธรัฐสวิสเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่จากยุโรปในไทย ปัจจุบัน มีบริษัทสวิสกว่า 150 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในไทย
จำนวนนักท่องเที่ยว : ในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวชาวสวิสเดินทางมาไทย 200,649 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 จากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 199,923 จัดเป็นตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปอันดับ 8 ของไทย
จำนวนคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ :มีคนไทยอาศัยอยู่ในสมาพันธรัฐสวิสประมาณ 20,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงคนไทยที่มีถิ่นพำนักทั้งถาวรและชั่วคราวในสวิส คนไทยที่ได้รับสัญชาติสวิส เด็กที่เกิดในสวิสและได้รับสัญชาติไทย และเด็กไทยที่ครอบครัวสวิสรับเป็นบุตรบุญธรรม
สำนักงานของไทยในสวิตเซอร์แลนด์ : เบิร์น (สอท.) เจนีวา (คผถ. UN WTO) เจนีวา ซูริก และบาเซิล (สกม.) และ สคร. แฟรงก์เฟิร์ต
สำนักงานของสวิตเซอร์แลนด์ในไทย : เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2555 สมาพันธรัฐสวิส ได้มีพิธีเปิดทำการ สกม.สวิส/ภูเก็ต โดยมีนาง Andrea Eva Tammathinเป็น กสม. และเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555 ได้มีพิธีเปิดทำการ สกม.สวิส/เชียงใหม่ โดยมีนาย Marc - Henri Dumurเป็นกสม.สวิตฯ/เชียงใหม่