ประเทศในยุโรป : ฮังการี
ฮังการี
Hungary
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ฮังการี
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Hungary
พื้นที่ : 93,030 ตร.กม (ประมาณร้อยละ 18 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)
ประชากร : 9.87 ล้านคน (ไทย 68.2 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายยาโนส อาเดร์ (János Áder)
นายกรัฐมนตรี : นายวิกเตอร์ ออร์บาน (Viktor Orbán) (พรรค FIDESZ นโยบายขวาจัด)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายปีเตอร์ ซิยาร์โท (Péter Szijjártó) (พรรค FIDESZ นโยบายขวาจัด)
ภาษาราชการ : ฮังกาเรียน
วันชาติ : 20 สิงหาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 24 ตุลาคม 2516
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 37.2 คริสต์นิกายคาลวินิสต์ ร้อยละ 11.6 คริสต์นิกายลูเธอร์แรน ร้อยละ 2.2 คริสต์นิกายกรีกคาทอลิก ร้อยละ 1.8 อื่นๆ ร้อยล
ฮังการี :
• ให้ความสำคัญต่อภูมิภาคตะวันออกไกลตามนโยบาย Eastern Opening และ Opening to the South ลดการพึ่งพาสหภาพยุโรป
• เป็นศูนย์กลางของยุโรปกลาง โดยการทำความตกลงกับจีนและเซอร์เบีย เพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง
สายบูดาเปสต์ – เบลเกรด เป็นตัวเชื่อมระหว่างยุโรปกลางและบอลข่าน
• นโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สนับสนุนการขยายสมาชิกของสหภาพยุโรป
มีนโยบายชาตินิยมต่อสหภาพยุโรป แต่ไม่เห็นด้วยกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรป ส่งทหารไปปฏิบัติการในอิรัก
• มีบทบาทเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ โดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการดานูบ (Danube River Commission) และเป็นผู้ผลักดันยุทธศาสตร์สหภาพยุโรป สำหรับภูมิภาคดานูบ
• มีนโยบายสร้างงานโดยส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุนให้คนฮังการีมีงานทำมากกว่าสนับสนุนแรงงานต่างชาติ แต่แรงงานไทยที่มีทักษะสามารถทำงานในตำแหน่งที่ฮังการีขาดแคลนได้
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 124.34 พันล้าน USD (ไทย 395.17 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.1 (ไทย ร้อยละ 2.7)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.7 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม รถยนต์ อุตสาหกรรมเกษตร
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี อิตาลี สหราชอาณาจักร โรมาเนีย สโลวะเกีย ฝรั่งเศส ออสเตรีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี รัสเซีย จีน ออสเตรีย เนเธอแลนด์ โปแลนด์ อิตาลี
GDP Per Capita : 12,363.5 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : โฟรินท์ (1 โฟรินท์ ประมาณ 0.12 บาท)
ทรัพยากรสำคัญ : บ๊อกไซต์ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ
สถิติสำคัญ ไทย - ฮังการี
มูลค่ารวม : 616.40 ล้าน USD (ไทยส่งออก 455.55 ล้าน USD และนำเข้า 160.85 ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า 294.69 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ ก๊อกน้ำ วาล์วและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ
สินค้านำเข้าจากฮังการี : รถยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
การลงทุน : ในปี 2554 มีการลงทุนจากฮังการีที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI จำนวน 1 โครงการ (บริษัท Amada Cable and Wire Harness ซึ่งทำธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า) โดยมีมูลค่าการลงทุน 75 ล้านบาท และบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ เข้าไปลงทุนในโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Thai Chef) ในฮังการีมูลค่าการลงทุน 300 ล้านบาท
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีนักท่องเที่ยวฮังการีมาไทย 2๔,๔๘๒ คน และมีชาวไทยไปฮังการีประมาณ 7,000 คน
จำนวนคนไทยในฮังการี :ประมาณ 906 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนวดไทยแผนโบราณอยู่ในสปาของฮังการี ที่เหลือทำงานในร้านอาหารไทย
สำนักงานของไทยในฮังการี : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ / สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์
สำนักงานของฮังการีในไทย : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ / สนง. ส่งเสริมการค้าประจำประเทศไทยที่กรุงเทพฯ