ประเทศในยุโรป : เบลเยียม
เบลเยียม
Belgium
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชอาณาจักรเบลเยียม
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Kingdom of Belgium
พื้นที่ : 32,545 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 6 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงบรัสเซลส์
ประชากร : 11.35 ล้านคน (ไทย 68.15 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม (King Philippe of the Belgians)
นายกรัฐมนตรี : นายชาร์ลส์ มิเชล (Charles Michel)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายดิดิเยร์ เรนเดอร์ส (Didier Reynders) (Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs an European Affairs)
ภาษาราชการ : ฝรั่งเศส เฟลมมิช (ดัตช์) เยอรมัน
วันชาติ : 21 กรกฏาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883)
ศาสนา : โรมันคาทอลิก (ร้อยละ 75) โปรเตสแตนท์ (ร้อยละ 25)
ราชอาณาจักรเบลเยียม :
• ปกครองแบบสหพันธรัฐ
• เป็นที่ตั้งสถาบันและองค์กรการตัดสินใจสำคัญของสหภาพยุโรป (EU) และ NATO
• เป็นประเทศผู้ก่อตั้งประชาคมยุโรปร่วมกับเนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก
• ระบบการปกครองมีความซับซ้อน มีการบริหารของรัฐบาลกลาง (Federal) รัฐบาลส่วนภูมิภาค (Region) และรัฐบาลท้องถิ่น (Community)
• เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ การแพทย์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ และอัญมณี
• เป็นประเทศขนาดเล็ก จึงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายคล้ายกันภายใต้กรอบ EU / NATO / BENELUX
• อยู่ใน Schengen Area และเขตยูโร
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 466.37 พันล้าน USD (ไทย 407.1 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 1.3 (ไทย ร้อยละ 3.3)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.78 (ไทย ร้อยละ 1.3)
อุตสาหกรรมหลัก : เครื่องจักรกล ถ่านหิน เหล็ก สิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา
GDP Per Capita : 41,089 USD (ไทย 6,035.1 USD)
สกุลเงิน : 1 ยูโร = 39.47 (ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านการขนส่ง เครื่องจักร อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ด้านการขนส่ง สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม
สถิติสำคัญ ไทย - เบลเยียม
มูลค่ารวม : 2,259.6 ล้าน USD ไทยส่งออกเป็นมูลค่าประมาณ 1,455.2 ล้าน USD และนำเข้าเป็นมูลค่าประมาณ 804.4 ล้าน USD โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 650.8 ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารแช่เยือกแข็ง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รองเท้าและชิ้นส่วน
สินค้านำเข้าจากเบลเยียม : เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรและส่วนประกอบ เวชภัณฑ์
การลงทุน : โครงการลงทุนจากเบลเยียมได้รับการอนุมัติจาก BOI จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 1,832 ล้านบาท (ปี 2558 ได้รับอนุมัติ 8 โครงการ มูลค่า 1,099 ล้านบาท)
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวเบลเยียมมาไทย 110,997 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 106,090 คน คิดเป็นร้อยละ 4.63) และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพ-บรัสเซลส์ (3 เที่ยวบิน/สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2557
จำนวนคนไทยในเบลเยียม :ประมาณ 4,000 คน (สมรสกับชาวเบลเยียม ลูกจ้างทั่วไป เจ้าของร้านอาหารและร้านขายเครื่องปรุงอาหารไทย) วัดไทย 4 แห่ง (วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู / วัดพุทธาราม เมืองซินต์นิกลาส / วัดธัมมปทีป เมืองเมคเคอเลน / วัดพระธรรมกายเบ
สำนักงานของไทยในเบลเยียม : กรุงบรัสเซลส์ (สถานเอกอัครราชทูต / คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป) / เมือง Liège (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์) /เมือง Antwerp (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
สำนักงานของเบลเยียมในไทย : กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) / ลำปาง (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ – ขณะนี้ กำลังดำเนินการปิดสำนักงานฯ)