ประเทศในยุโรป : แอลเบเนีย
แอลเบเนีย
Albania
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐแอลเบเนีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Albania
พื้นที่ : 28,748 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 5 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงติรานา (Tirana)
ประชากร : 2.889 ล้านคน (แอลเบเนียนร้อยละ 95 กรีก ร้อยละ 3 และอื่นๆ ร้อยละ 2)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายบูยาร์ นีชานี (Bujar Nishani) รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
นายกรัฐมนตรี : นายเอดิ ราม่า (Edi Rama) รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายดิทเมียร์ บูชาติ (Ditmir Bushati) รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556
ภาษาราชการ : แอลเบเนียน
วันชาติ : 28 พฤศจิกายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 30 กันยายน 2525
ศาสนา : อิสลาม (70%) ออร์ทอดอกซ์ (20%) โรมันคาทอลิก (10%)
สาธารณรัฐแอลเบเนีย :
• มีความใกล้ชิดด้านชาติพันธุ์กับคอซอวอ (ชาติพันธุ์แอลเบเนียน)
• เป็นหนึ่งในสามประเทศในยุโรปที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (นอกจากเหนือบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และคอซอวอ)
• เป็นสมาชิกนาโต้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ และประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วย โดยได้ลงนามความตกลง Stabilisation and Association Agreement (SAA) ทั้งนี้ แอลเบเนียได้รับสถานะ Candidate Country เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
• มีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ระหว่างปี ๒๔๘๙ – ๒๕๓๕ จากนั้นได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรี
• แอลเบเนียมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติ และอุดมไปด้วยทรัพยากรเหมืองเเร่ ได้แก่ โครเมียม ทองแดง เพลตตินัม นิกเกิล
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 11.40 พันล้าน USD (ไทย 395.2 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 0.8 (ไทย ร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.3 ในปี 2016 (ไทย ร้อยละ -0.9)
อุตสาหกรรมหลัก : แปรรูปอาหาร สิ่งทอ น้ำมัน ซีเมนต์ เหมืองแร่ พลังน้ำ เคมีภัณฑ์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :อิตาลี คอซอวอ สเปน กรีซ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : อิตาลี กรีซ จีน ตุรกี เยอรมนี
GDP Per Capita : 10,098.23 USD (ไทย 5,878.2 USD)
สกุลเงิน : ลีค (1 ลีคประมาณ 0.27 บาท ณ วันที่ 18 เมษายน 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน โครเมียม ทองแดง ป่าไม้
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : สิ่งทอและรองเท้า แร่เหล็ก น้ำมันดิบ ผักและผลไม้ ยาสูบ แอสฟัลต์ (ปิโตรเลียม)
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและชิ้นส่วน สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ อาหาร
สถิติสำคัญ ไทย - แอลเบเนีย
มูลค่ารวม : 7.19 ล้าน USD ไทยส่งออก 6.44 ล้าน USD และนำเข้า 0.75 ล้าน USD ไทยได้เปรียบ ดุลการค้า 5.69 ล้าน USD (ปี 2558 6.31 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาศเละส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว ตาข่ายจับปลา ผลิตภัณฑ์พลาสติก เม็ดพลาสติก เครื่องสำอาง สบู่เละผลิตภัณฑ์รักษาผิว
สินค้านำเข้าจากแอลเบเนีย : สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
การลงทุน : ไทยและแอลเบเนียไม่มีการลงทุนระหว่างกัน
จำนวนนักท่องเที่ยว : 607 คน (ปี 2558 จำนวน 680 คน)
จำนวนคนไทยในแอลเบเนีย :3 ราย (ข้อมูลปี 2558 จาก สอท. ณ กรุงโรม)
สำนักงานของไทยในแอลเบเนีย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีเขตอาณาครอบคลุมแอลเบเนีย)
สำนักงานของแอลเบเนียในไทย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูตแอลเบเนียประจำมาเลเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)