ประเทศในยุโรป : โปแลนด์
โปแลนด์
Poland
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐโปแลนด์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Poland
พื้นที่ : 312,685 ตร.กม (ประมาณร้อยละ 60 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงวอร์ซอ (Warsaw)
ประชากร : 37.9 ล้านคน
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายอันด์เช ดูดา (Andrzej Duda) ผู้สมัครอิสระ
นายกรัฐมนตรี : นางเบอาตา ชิดวอ (Beata Szydło) สังกัดพรรค PiS (National Conservatism, Economic Nationalism, Soft Eurosceptism)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายวิตอลลด์ วัชชิคอฟสกี (Witold Waszczykowski) สังกัดพรรค PiS
ภาษาราชการ : โปลิช
วันชาติ : 3 พฤษภาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 14 พฤศจิกายน 2515
ศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก 96 % และอื่นๆ 4%
สาธารณรัฐโปแลนด์ :
• โปแลนด์ให้ความสำคัญต่อการเป็นพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐฯ และ NATO โดยโปแลนด์เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม NATO Summit ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 (ค.ศ.2016) ณ กรุงวอร์ซอ
• โปแลนด์ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม Visegrad 4 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ค.ศ.2016) โดย
มีเป้าหมายมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของกลุ่มประเทศ Visegrad 4 ในยุโรป
• มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลาง และมีนโยบายขยายตลาดใหม่นอกตลาดดั้งเดิมในยุโรป
• กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ยานยนต์ และเกษตรกรรม
• มีแหล่งถ่านหินใหญ่เป็นลำดับที่ 5 ของโลก มีแหล่งก๊าซธรรมชาติจากหินดินดานขนาดใหญ่
• เริ่มพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังงานลม และพลังงานชีวมวล
• ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โปแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติในหลายโอกาส อาทิ งาน World Youth Day ที่เมือง Krakow ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสได้เสด็จร่วมงานด้วย งาน World Games ที่เมือง Wroclaw ระหว่างวันที่ 20-30 กรกฎาคม 2560 และโปแลนด์อยู่ระหว่างหาเสียงเพื่อสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2022 ที่เมือง Lodz ด้วย

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 469.51 พันล้าน USD (ไทย 395.16 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.9 (ไทย ร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.6 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : เครื่องจักร เหล็กและเหล็กกล้า เหมืองถ่านหิน เคมีภัณฑ์ ต่อเรือ อาหารแปรรูป แก้ว เครื่องดื่ม สิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี สหราชอาณาจักร เช็ก ฝรั่งเศส รัสเซีย อิตาลี และเนเธอร์แลนด์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ จีน อิตาลี เช็ก และฝรั่งเศส
GDP Per Capita : 12,554.5 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : สว๊อตตี้ (Zwoty) (1 สว็อตตี้ ประมาณ 8.7 บาท ณ 27 มกราคม 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน เหล็ก ทองแดง ก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน กำมะถัน เงิน ตะกั่ว
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เครื่องจักรไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เชื้อเพลิงธรรมชาติ พลาสติก เหล็ก อาหาร และปศุสัตว์
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เชื้อเพลิงธรรมชาติ ยานยนต์ พลาสติก และเหล็ก
สถิติสำคัญ ไทย - โปแลนด์
มูลค่ารวม : 642.82 ล้าน USD (ไทยส่งออก 386.29 ล้าน USD และนำเข้า 256.53 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 129.76 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
สินค้านำเข้าจากโปแลนด์ : เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เวชกรรมและเภสัชกรรม
การลงทุน : เอกชนไทยรายสำคัญที่เข้าไปลงทุนในโปแลนด์ มีจำนวน ๓ ราย ได้แก่ 1) บริษัท Lucky Union Foods-Euro ร่วมลงทุนกับบริษัท Euro-Fish Poland ตั้งโรงงานผลิตอาหารที่ทำจากปูอัด ที่เมืองเชชชิน 2) บริษัท Indorama ตั้งโรงงานผลิตพลาสติกพีอีที (PET) โพลีเมอร์ 3) บริษัท CPF ได้เข้าถือครองหุ้นบริษัท SuperDrob Zaklady Drobiarsko ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่สดและเนื้อไก่ปรุงสำเร็จ อนึ่ง บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ เคยมีโรงงานผลิตอาหารไทยพื้นบ้าน ที่เมืองคาโตวิเซ่ แต่ได้ถอนการลงทุนไปแล้ว การลงทุนของโปแลนด์ในไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ 1) บริษัท Rayong Modular Auto Industries ผลิตรถประจำทาง มูลค่าการลงทุน 100 ล้านบาท (ปี 2553) 2) บริษัท Mercator Medical (Thailand) ผลิตถุงมือยาง มูลค่าการลงทุน 200 ล้านบาท (ปี 2554) ซึ่งต่อมาในปี 2559 ได้รับการอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเป็น 967 ล้านบาท 3) บริษัท เคอาร์ บ้านถวาย แฮนดิคราฟท์ ผลิตของเล่น เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน มูลค่าการลงทุน 4 ล้านบาท (ปี 2554) 4) บริษัท Tingtong Apps ผลิตซอฟท์แวร์ มูลค่าการลงทุน 2.5 ล้านบาท (ปี 2556) และ 5) บริษัท Tomasz Piotr Wyderka ผลิตซอฟท์แวร์ มูลค่าการลงทุน 2 ล้านบาท (ปี 2558)
จำนวนนักท่องเที่ยว : 74,253 คน
จำนวนคนไทยในโปแลนด์ :ประมาณ 300 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแรงงาน อาทิ พ่อครัว/แม่ครัว นวดแผนไทย/สปา
สำนักงานของไทยในโปแลนด์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เป็นเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ , สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ
สำนักงานของโปแลนด์ในไทย : สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย