ประเทศในยุโรป : โรมาเนีย
โรมาเนีย
Romania
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : โรมาเนีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Romania
พื้นที่ : 230,030 ตร.กม. (ร้อยละ 46 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest)
ประชากร : 19.71 ล้านคน (ไทย 68.83 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายคลาวส์ โยฮันนิส (Klaus Iohannis) (สังกัดอิสระ)
นายกรัฐมนตรี : นาง Vasilica Dăncilă
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเตโอดอร์ เมเลชกานู (Teodor Melescanu) (สังกัดอิสระ)
ภาษาราชการ : โรมาเนียน
วันชาติ : 1 ธันวาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 1 มิถุนายน 2516
ศาสนา : คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ร้อยละ 81.9 นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 6.4 นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 4.3 และอื่น ๆ ร้อยละ 7.2 ไม่มีศาสนา ร้อยละ 0.2
โรมาเนีย :
• มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมหนักและภาคการเกษตร
• โรมาเนียมีทรัพยากรด้านพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ แต่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ประกอบกับประชาชนมีความกังวลเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน
• มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในประเทศสูง รวมทั้งปัญหาอัตราการว่างงาน ความผันผวน
ทางการเมือง จึงทำให้โรมาเนียยังไม่ได้เข้าร่วมเขตเชงเก็นของ EU และไม่ได้อยู่ใน Euro zone
• ปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อเศรษฐกิจของโรมาเนีย คือ ภาวะทางเศรษฐกิจของ EU แม้ว่าโรมาเนีย
จะเน้นการส่งออกไปยังประเทศนอก EU แต่ร้อยละ ๖๕ ของสินค้าส่งออกโรมาเนีย ยังถูกส่งไปยังประเทศ
ต่าง ๆ ใน EU
• มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติสวยงาม ตลอดจนสปาทางการแพทย์ มีเมืองท่าที่สำคัญ อาทิ Constanta ที่เปิดรับการลงทุน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 186.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 406.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.7 (ไทย ร้อยละ 0.9)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 2.2 (ไทย ร้อยละ 0.7)
อุตสาหกรรมหลัก : พลังงานไฟฟ้า โลหกรรม การทำเหมือง ไม้ซุง น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อาหารและเกษตร เคมีและปิโตรเคมี สิ่งทอ รองเท้า
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส ตุรกี ฮังการี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี ฮังการี ฝรั่งเศส ออสเตรีย
GDP Per Capita : 9,470 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 5,841.8 ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : รอน (1 รอน ประมาณ 8.21 บาท ณ วันที่ 5 เมษายน 2561)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมันปิโตรเลียม ป่าไม้ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่เหล็ก เกลือ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ โลหะพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์ แร่และเชื้อเพลิง
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แร่และเชื้อเพลิง สิ่งทอและผลิตภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - โรมาเนีย
มูลค่ารวม : 230.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 136.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 93.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 42.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทย :วงจรพิมพ์ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกล หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า
สินค้านำเข้าจากโรมาเนีย : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ลวดและสายเคเบิล เคมีภัณฑ์
การลงทุน : ไม่พบข้อมูลการลงทุน
จำนวนนักท่องเที่ยว : 31,212 คน (ปี 2559 จำนวน 12,181 คน)
จำนวนคนไทยในโรมาเนีย :ประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงาน
สำนักงานของไทยในโรมาเนีย : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์
สำนักงานของโรมาเนียในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (พัทยา)