ประเทศในยุโรป : ไอร์แลนด์
ไอร์แลนด์
Ireland
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ไอร์แลนด์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Ireland
พื้นที่ : 70,282 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 14 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงดับลิน
ประชากร : 4.6 ล้านคน (2557)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายไมเคิล ดี ฮิกกินส์ (Michael D. Higgins)
นายกรัฐมนตรี : นายเอนดา เคนนี (Enda Kenny)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายชาล์ส ฟลานาแกน (Charles Flanagan)
ภาษาราชการ : ไอริช (Irish Gaelic) และภาษาอังกฤษ
วันชาติ : 17 มีนาคม (วันระลึกถึงนักบุญแพทริก)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 27 มกราคม 2518 (ค.ศ. 1975)
ศาสนา : คริสต์ (นิกายโรมันคาทอลิก)
ไอร์แลนด์ :
- มีความใกล้ชิดกับสหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ
- การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติ (FDI) และการส่งออกเป็นหลัก
- เคยเป็นเสือเศรษฐกิจ (Celtic Tiger) เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตสูงต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี แต่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันเศรษฐกิจอยู่ในภาวะกำลังฟื้นตัว
- เป็น Silicon Valley ของยุโรป และ outsource ของสหรัฐฯ ด้านการค้าบริการ การสื่อสาร และ ICT
- ใช้เงินสกุลยูโร แต่ไม่อยู่ใน Schengen Area เนื่องจากมีพรมแดนเปิดทางตอนเหนือกับสหราชอาณาจักร(ไอร์แลนด์เหนือ)ซึ่งไม่ได้อยู่ใน Schengen Area เช่นกัน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 294.05 พันล้าน USD (ไทย 4,201 แสนล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 26.3 (ไทยร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ -0.2 (ไทยร้อยละ -0.9)
อุตสาหกรรมหลัก : คอมพิวเตอร์ แปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องจักร สิ่งทอ เคมีภัณฑ์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
GDP Per Capita : 52,860 USD (ไทย 5,814.80 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร = 38.18 บาท (ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : สังกะสี ตะกั่ว ก๊าซธรรมชาติ ทองแดง ยิบซั่ม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เคมีภัณฑ์ อาหาร ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ วัสดุการผลิต เครื่องดื่ม
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : ข้าวสาลี ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - ไอร์แลนด์
มูลค่ารวม : 868.18 ล้าน USD ไทยส่งออกมูลค่าประมาณ 447.85 ล้าน USD และนำเข้ามูลค่าประมาณ 420.33 ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า 27.52 ล้าน USD (ปี 2557)
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องประมวลผลและชิ้นส่วน วงจรพิมพ์ ไก่แปรรูป แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องยนต์ รถยนต์และส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากไอร์แลนด์ : ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผักและผลิตภัณฑ์จากผัก อุปกรณ์และเครื่องทดสอบทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
การลงทุน : ปี 2558 ไอร์แลนด์ลงทุนในไทยมูลค่า 12.77 ล้าน USD
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวชาวไอริชมาไทยประมาณ 98,881 คน
จำนวนคนไทยในไอร์แลนด์ :ประมาณ 3,000 คน (เป็นบุคคลสมรสกับชาวไอริช นักเรียน/นักศึกษา ลูกจ้างร้านอาหารไทย ภาคเกษตร และภาคบริการทั่วไป)
สำนักงานของไทยในไอร์แลนด์ : กรุงลอนดอน (สถานเอกอัครราชทูต) / กรุงดับลิน (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
สำนักงานของไอร์แลนด์ในไทย : กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) และภูเก็ต (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)